Kontakt


Radka Příhodová

Bayerisches Staatsballett – Platzl 7, 80331 München Deutchland

E-mail: radka.prihodova@seznam.cz